1651987424941877 498-669-0175

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE VESTIGING
 1. ERKENNING DOOR DE ALGEMENE TOERISTENCOMMISSARIS De verhuurder verklaart dat het gehuurde in overeenstemming is met de bepalingen van de Waalse Toerismecommissie van 1 april 2010.
 2. SLUITINGSVOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST De verhuurder stuurt de huurder deze overeenkomst.De huurder stort het voorschot aan de verhuurder, binnen een termijn van maximum 10 dagen volgend op de datum van ontvangst van het contract, op rekening BE26 7320 2825 3929 (CBC - BIC CREGBEBB). Het saldo dient 30 dagen voor de ingebruikname betaald te worden, met uitzondering van late boekingen, in welk geval het totale huurbedrag bij aankomst wordt betaald. Indien de verhuurder de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, kan hij afzien van de verhuur per aangetekende brief, fax of e-mail bevestigd per post binnen 8 dagen na de geplande datum van betaling van de aanbetaling.
 3. GEBRUIK VAN GEHUURD EIGENDOMDe huurder gebruikt het gehuurde in overeenstemming met de bestemming en als een goede huisvader. Hij is verplicht om de maximaal geboden capaciteit te respecteren. Elke schending van deze clausule kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van dit contract, ten laste van de huurder, van het bedrag van de huur dat definitief door de verhuurder is verworven.
 4. DIEREN Bij toelating dienen huisdieren die de huurder vergezellen duidelijk op de voorzijde van dit contract vermeld te worden.
 5. BORGTOCHTDe waarborg bedraagt € 500,00 en dient betaald te zijn 10 dagen voordat de gîte overneemt op rekening BE26 7320 2825 3929 (CBC - BIC CREGBEBB). De waarborgsom is bedoeld om alle schulden te dekken die de huurder eventueel bij de teruggave van de plaatsen aan de verhuurder verschuldigd zou blijven. In geval van betwisting mag de verhuurder, onder zijn verantwoordelijkheid, de waarborgsom behouden totdat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgesteld.Als blijkt dat de huurder niet aansprakelijk is voor de gevorderde sommen en dat de waarborgsom geheel of gedeeltelijk moet worden geretourneerd, dan is de verhuurder over het uiteindelijk terug te betalen bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 6. INVENTARIS "UITRUSTING EN COMFORT" Bij het begin en het einde van het verblijf wordt een inventaris opgemaakt van de uitrusting van het gehuurde. Deze inventaris moet door beide partijen worden ondertekend om de staat van het gehuurde en zijn uitrusting te bewijzen. De huurder moet de woning teruggeven in de staat waarin deze is ontvangen. Hij is verantwoordelijk voor verlies of schade.Elk verschil met de inventaris of anomalie moet de dag na de dag van aankomst worden gemeld aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger, uiterlijk om 10.00 uur.
 7. ANNULERING - VROEG VERTREK Alle annuleringen moeten worden gemeld per aangetekende brief, fax of e-mail met bevestiging per post. De huurder kan aan de verhuurder de overdracht van zijn huurovereenkomst, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, voorstellen aan een door hem aangewezen persoon die ermee instemt om onder dezelfde voorwaarden te contracteren. In dat geval wordt de aanbetaling geacht te zijn betaald door de rechtverkrijgende. De huurder kan de verhuurder ook voorstellen om een persoon te vervangen voor het genot van de woonruimte, terwijl hij de houder van het contract blijft, ook tijdens de duur van deze.Dit houdt in dat hij persoonlijk gebonden blijft aan al zijn oorspronkelijke verplichtingen. De uitdrukkelijke instemming van de verhuurder is vereist en betreft alleen de aangewezen persoon (personen). In andere gevallen blijft de aanbetaling van 25% ter compensatie bij de verhuurder. Deze vergoeding wordt verhoogd tot: - 50% van de prijs van het verblijf bij annulering 30 tot 21 dagen voor aanvang van het verblijf. - 75% van de prijs van het verblijf als de annulering 20 tot 8 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt.- 100% van de prijs van het verblijf als de annulering minder dan 8 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt of als de huurder niet komt opdagen. Indien de annulering het gevolg is van de verhuurder, kan deze de huurder accommodatie aanbieden van dezelfde of een hogere kwaliteit dan de prijs van zijn reservering. Bij gebreke van een dergelijk voorstel of in geval van weigering van de huurder, moet de verhuurder de huurder de betaalde aanbetaling terugbetalen, evenals het saldo van de prijs van het verblijf indien dit reeds is betaald en hem tevens een schadevergoeding betalen gelijk aan 25 % van de prijs van het verblijf.- 50% van de prijs van het verblijf bij annulering 30 tot 21 dagen voor aanvang van het verblijf. - 75% van de prijs van het verblijf als de annulering 20 tot 8 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt. - 90% van de prijs van het verblijf als de annulering minder dan 8 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt. In geval van overmacht is echter geen vergoeding verschuldigd. Als de huurder niet verschijnt binnen 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het contract:- het contract vervalt automatisch, - de waarborg blijft bij de verhuurder die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de huurder te vorderen, - de verhuurder kan over zijn eigendom beschikken. Het voortijdig vertrek van de huurder, om welke reden dan ook, leidt niet tot enige terugbetaling - zelfs niet gedeeltelijk - van de prijs van het verblijf.
 8. LATE BETALINGElk bedrag dat door de huurder verschuldigd is en tien dagen na de vervaldatum niet is betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten behoeve van de verhuurder een rente van 1% per maand opleveren vanaf de vervaldag, de rente voor elke begonnen maand. verschuldigd zijn voor de hele maand.
 9. VERANTWOORDELIJKHEID - VERZEKERING De huurder bewoont het pand als een goed huisvader. Hij is verantwoordelijk voor het gehuurde, de uitrusting en de gronden die hem ter beschikking worden gesteld. Hij vergoedt de verhuurder alle kosten die hij maakt als gevolg van zijn handelen en verbindt zich ertoe eventuele schade te melden.Door het huren van de woonruimte is de huurder wettelijk verplicht deze terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen, ook in geval van brand (art 1732, 1733 en 1735 van het CC.). Indien van toepassing (zie specifieke clausules) heeft de huurder zijn huuraansprakelijkheid gedekt door een GLOBAL type BRANDverzekering, zowel voor de verhuurrisico's (het gebouw) als voor de inhoud (meubilair, enz.) Die hem ter beschikking wordt gesteld. Deze risico's kunnen worden gedekt door de "resort" -uitbreiding van de brandverzekering van de huurder. De huurder wordt verzocht contact op te nemen met zijn verzekeraar om zijn contract na te kijken.
 10. SOLIDARITEIT De verplichtingen van deze huurovereenkomst zijn ondeelbaar en hoofdelijk ten opzichte van de huurder, zijn erfgenamen of zijn begunstigden, in welke hoedanigheid dan ook.
 11. RESPECT VOOR DE BUURT EN HET MILIEU De huurder verbindt zich ertoe een gedrag aan te nemen dat de bewoners en het milieu in het algemeen respecteert: fauna, flora, diverse uitrusting, enz.
 12. GESCHILLEN Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, zullen zij hun klachten voorleggen aan het secretariaat van Gîtes de Wallonie, dat zal proberen een minnelijke schikking voor te stellen. Bij gebreke daarvan zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw zich bevindt bevoegd.
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP VIA L'ORC
 1. DOELDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij ons worden gemaakt met behulp van de Regionale Marketing Tool. (ORC).De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant zijn akkoord met hen heeft aangegeven. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.
 2. AANBIEDINGEN Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden te goeder trouw en op basis van de beschikbare gegevens opgesteld.Kaarten, foto's en illustraties worden alleen ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering is afgerond. De klant machtigt ons om alle kennelijke materiële fouten in de informatie die we hem meedelen te corrigeren.
 3. PRIJZEN De prijzen die worden weergegeven op het moment van boeken vormen de totale huurprijs exclusief kosten, belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de dienst wordt geboekt.De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.
 4. RESERVERING De klant kiest de diensten die worden voorgesteld op de regionale marketingtool. Hij erkent de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben aangevraagd en verkregen om zijn reservering te maken met kennis van zaken.De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.
 5. RESERVERINGSPROCES Reserveringen gemaakt door de klant gebeuren via de gedematerialiseerde reserveringsvoucher die online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher.De klant verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan elke reservering, alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende stappen tot validatie: het invoeren van de creditcard in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst (s) voordelen (en) en, tot slot, de validatie van de reservering door de klant.
 6. BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE RESERVERINGDe boekingstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail geeft een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van reservering en het adres van het etablissement. waarop de klant zijn klachten kan indienen.
 7. RECHT OP HERROEPINGEr wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, als het contract voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering, de klant niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een reservering: accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bijv. vakantieaccommodatie), vervoer,autoverhuur, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten.
 1. RESPECT VOOR PRIVACYWe verzamelen uw gegevens in overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens (2016/679) ("RGDP"). De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor het afhandelen van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de dienstverlening (artikel 6.1 .b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder in het bijzonder Elloha.com die de reserveringstool beheert, online betalingsproviders, providers die zijn gevestigd in derde landen. In het bijzonder bij het online betalen, moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider naar de bank van het etablissement worden gestuurd, voor de uitvoering van het reserveringscontract. We gebruiken alleen partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn verankerd in de RGDP.Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen, per e-mail of per post, toe te sturen. Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.). Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om u te verzetten tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met daarin uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.Uw claims met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen naar de bevoegde toezichthoudende autoriteit worden gestuurd.